"Горъл Джи Пи Токс"
Ключът към Вашия успех

Добре дошли в сайта на "Горъл Джи Пи Токс" ЕООД

bullet Фирма "Горъл Джи Пи Токс" (Goarle GP Tox Ltd) е Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност (ЕООД), което е регистрирано по Проект за подпомагане на предприемачеството в Североизточен район (Шумен - Добрич) на България, със съдействието на "ЕНСИ Консулт" ЕООД.

bullet Основният продукт на фирмата е Платформата "IskamRabota.com", която предлага информационни услуги по предлагане/намиране на свободни работни места в Република България и чужбина, като не включва пряко посредничество, а само предоставяне на Уеб среда, срещаща работодатели, които публикуват своите Оферти в нея, с търсещите работа регистрирани потребители(служители), които кандидатстват по тях.

bullet Платформата "IskamRabota.com" се реализира с подкрепата и на Агенция по Заетостта, след одобрен от Бюро по труда - Нови пазар, Бизнес-план по Програма "Насърчаване започването на самостоятелна стопанска дейност като микропредприятие по Закона за малките и средни предприятия (ЗМСП)"

bullet На 13.08.2021 г. "Горъл Джи Пи Токс" ЕООД сключва с Министерство на Труда и Социалната Политика АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР (с Регистрацинен номер на договора BG05M9OP001-1.054-0198-C01) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020, процедура чрез директно представяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-1.054 "ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС" в размер на 4 988.00 лв. (четири хиляди деветстотин осемдесет и осем лв. 00 ст.)